Управление и контрол на автопарк - статии

Управление и контрол на автопарк - статииМобилна версия на Транспорт плюс

Реализирана е мобилна версия на Транспорт плюс. Мобилната версия поддържа основните справки на системата Транспорт плюс във вид, удобен за мобилни телефони. Мобилната версия работи на всички видове мобилни устройства - iPhone и базирани на Android.

Интеграция с GPS системата WebEye

Транспорт плюс вече има реализиран интерфейс за импортиране на данни за движение и престой от GPS системата WebEye.

Интеграция с GPS контрол системата iTrack

Реализиран е успешен интерфейс за импортиране на данни за движение и следи на автомобили от системата за GPS проследяване и контрол на автопарк - iTrack.

Клоуд услугата вече ползва HTTPS

Transport Plus Cloud Edition вече работи с HTTPS протокол. По този начин се осигурява надеждна защита на потребителските данни. Достъпът до клауд услугата се осъществява на адрес https://cloud.transport-plus.com/.

Изпращане на справка по e-mail

В системата Транспорт плюс е добавена нова функционалност. Всеки потребител може да получава ежедневно по мейл любимата си справка от системата. Справката се получава под формата на прикачен файл във формат PDF или MS Excel.

Интеграция с Fleet Expert

Реализирана е интеграция между системата Транспорт плюс и системата на GPS България за контрол и управление на автопарк Fleet Expert.

Импорт на данни от системата HU-GO

Към модула за импорт на данни от външни бензиностанции и пътни такси е добавена възможност за прехвърляне на данни от системата за пътни такси HU-GO.

Актуализиран модул Логистика

Модул Логистика е адаптиран за международен транспорт. Базовите възможности на адаптирания модул са следните:

  • Регистриране на заявки за извършване на превоз на товари;
  • Дефиниране на транспортни курсове;
  • Групиране на заявките за превози и разпределяне по курсове;
  • Възможност за автоматична и ръчна оптимизация на транспортните курсове;
  • Експорт на данни за плащания към фактуриращи и счетоводни програми.

Интеграция с GPS Logistic

Транспорт плюс вече има изграден интерфейс за импортиране на данни за движение от системата GPS Logistic.

Нови източници за импорт на данни за заредено гориво и пътни такси

Към системата Транспорт плюс успешно са интегрирани два нови драйвера за импорт на данни за зареждане на гориво и пътни такси. Новите драйвери импортват данни от системите DKV и EUROWAG.

Управление на автопарк – митове и реалности

В някои от споменатите в статията твърдения има известна доза истина, а в други са просто митове. Въпреки това си струва управителите на автопаркове да се запознаят с тях за да могат да взимат оптимални решения.

Управителя на автопарк може да бъде служител на непълно работно време.

В някои огранизации съществува схващане, че управлението на авомобилния парк не е трудна работа и тя може да върши от служител, който е натоварен и с други дейности или от служител назначен на непълно работно време.

Това може да бъде така само във фирми с малък брой превозни средства. При голям брой превозни средства, както и при териториално разпределение на автомобилния парк на управителя ще са му необходими помощници и заместници.

Не трябва да се забравя и ангажираността на управителя в извънработно време и през почивни дни. Съществен дял от дейността по управление на автомобилния парк е навременното решаване на кризисни ситуации свързани с аварии и инциденти.

Превозните средства трябва да се амортизират с единна норма - примерно за около 80 месеца или средната месечна амортизация трябва да бъде около 1.25%.

Този подход е правилен и удобен за амортизационни изчисления и получил широка популярност. Трябва да се съобразят някои условности и ограничения при използването му. Подходът е приложим за новозакупени превозни средства при нормален експлоатационен режим. За превозните средства, които се ползват за междуградски курсове по-правилния подход е следенето на изминатия пробег, докато при автомобилите ползвани в градски условия – времето за експлоатация.

С други думи, автомобилният парк трябва да се раздели на групи превозни средства по начин на експлоатация и за всяка група да се състави групов амортизационен план.

Превозни средства не се ремонтират преди продажба.

Това твърдение не е точно мит, но не трябва да бъде правило. Много е вероятно, действителните разходи за ремонт да не бъдат възстановени при продажба на превозното средство.

Икономически оправдано е козметичните дефекти, нарушаващи добрият външен вид на превозното средство да бъдат отстранени.

Всеки ремонт преди продажба трябва да бъде внимателно анализиран. Трябва да се направи приблизителна оценка, колко би струвал ремонта. Трябва да се оцени и каква отбивка на цената може да се договори с купувача, за да се продаде продаде превозното средство без да се прави въпросния ремонт.

Но трябва да се има впредвид, че автомобил без значителни дефекти ще се продаде по-бързо.

Водачите са безотговорни и не им пука за състоянието на превозните средства.

Това твърдение определено не е вярно. Ръководството на предприятието, в частност управителя на автопарка разполага с редица средства с които да мотивира водачите да бъдат отговорни към поверената им техника. Ако водачите се стимулират с по-високо възнаграждение или по-високи бонуси за повече извършени курсове и повече изминати километри, те ще пазят и ще се грижат по-добре за зачислената им техника.

Много важен фактор е персоналната отговорност на водач за конкретно превозно средство. Не е добра практика много водачи да карат един автомобил, както и даден водач да кара голям брой различни превозни средства.

Срокът за експлоатация на превозните средства може да бъде удължаван.

Във време на икономическа криза, собствениците на фирми се стремят към съкращаване на разходите. В много случаи те изискват от управителите на автопарковете им удължаване на експлоатационния период на превозните средства, дори в някои случаи забраняват покупката на нови превозни средства за определен период от време.

Собствениците трябва да знаят, че тези действия обикновенно водят до намаляване на ефективността на автомобилния парк. Увеличават се авариите, което води до увеличаване на разходите за гориво и ремонт, както и намаляване на ефективния капацитет на автомобилния парк за времето за извънпланови ремонти на колите. С други думи – генериране на загуби за фирмите.

Срокът за експлоатация на превозните средства при необходимост може да бъде удължаван в известни граници, но само след основен преглед и детайлен анализ на превозните средства.

Управлението на автопарк се е променило значително в последните години.

За да дадем правилен отговор на тази тема, нека сравним задачите по управление на автопарк сега и преди двадесет години.

В наше време управителя на автомобилен парк трябва да се определи какви средства са необходими за поддръжка, обновяване и експлоатация на превозните средства. При това трябва да се съобразява безопасността на работа на водачите, съобразяването с нормативната законова база, както и създаване, актуализиране и прилагане на правилник за работата на автомобилния парк

Тези задължения на управителя не са били по-различни през 1980 г., 1990 г. или 2000 г. Основните отговорности са абсолютно същите.

Разликата между преди и сега са използваните инструменти за управление на автопарк. В днешно време тези инструменти са далеч по-сложни и технологично напреднали. Основно място заемат компютърните технологии чрез използване на специализиран софтуер за управление на автомобилни паркове. Чрез изполване на софтуер за автопарк мениджмънт, управителя на автопарк, наричан още автопарк мениджър или флийт мениджър, се освобождава от рутинни дейности, като водене на календар за ремонти, застраховки, винетки и от ръчно изготване на отчети за разходи по автопарка.

За ефективно автоматизирано управление на автомобилен парк е достъчно да внедрим софтуер за следене движението на превозни средства с помощта на GPS устройства.

Това твърдение е доста разпространен мит. GPS следенето е много полезен инструмент, защото той ни дава отговор на много въпроси: къде се е намирало дадено превозно средство в определен момент от времето, с каква скорост се е придвижвало, каква е наличността на гориво в резервоара и много други параметри. Доказана полза от внедряване на GPS софтуер е подобряване на дисциплината и отговорността на водачите.

За ефективното управление на съвременен автомобилен парк е необходим софтуер с възможности за отчитане на всякакви разходи: за гориво, за автомобилни гуми, за консумативи, за ремонти, пътни такси оборудване. Флийт мениджмънт софтуерът трябва да има възможност за следене на периодични събития: планирани ремонти, изтичащи застраховки, винетки, прегледи пред КАТ и други.

Качественият автопарк мениджмънт софтуер, при внедряване в предприятия с големи автопаркове, е необходимо да притежава и някои допълнитени възможности: разделяне на автопарка по териториални и функционални признаци, автоматизирано изписване на консумативи и резервни части от фирмени складове, автоматизация на логистични процеси и връзка с ERP системи.

Георги Матеев
(по материали на www.businessfleet.com)

Интеграция с GPS контрол система Frotcom

След запитване от фирма клиент на Frotcom България бе реализирана интергация на Транспорт плюс със системата за управление на автомобилен парк Frotcom.

Нов уеб дизайн

Системата Транспорт плюс вече работи с нов уеб дизайн. Той е реализиран с помощта на последните утвърдени технологии и дава възможност системата да работи на различни уеб браузъри и таблети.

За международния транспорт

Към системата Транспорт плюс са добавени за нови функционалности, предназначени за международния транспорт. Има възможност за въвеждане на специфични разходи, кредити на водачи, международен пътен лист и др. Добавена е възможност за автоматичен импорт на данни от европейската система AS24.

Импорт на данни за гориво

Системата Транспорт плюс има възможност да импортва данни за зареждане на гориво от големите вериги Shell, OMV, Lukoil, а вече и от Газпром. Системата дава възможност за бърза изработка и внедряване на нови плъгини за нови вериги бензиностанции.


Новини

Мобилна версия на Транспорт плюс
Интеграция с GPS системата WebEye
Интеграция с GPS контрол системата iTrack
Клоуд услугата вече ползва HTTPS
Изпращане на справка по e-mail
Интеграция с Fleet Expert
Импорт на данни от системата HU-GO
Актуализиран модул Логистика
Интеграция с GPS Logistic
Нови източници за импорт на данни за заредено гориво и пътни такси

Статии

Управление на автопарк – митове и реалности
Интервю с Георги Матеев, продуктов мениджър „Транспорт плюс” и директор „Продукти и поддръжка” в Рила Солюшънс

RSS